Zadania i zakres odpowiedzialności personelu spawalniczego o

pełnych wiadomościach technicznych wg PN EN719.

Sprawdzenie kontraktu

- zdolność wytwórcy do spawania i operacji pokrewnych

Sprawdzenie konstrukcji

- wymagane normy spawalnicze,

- położenie spoin i ich obciążenie,

- dostęp do wykonania spoin i ich kontroli,

- szczegółowe zadania poszczególnych złączy spawanych,

- wymagania jakościowe i poziomy jakości spoin wg EN 25817 lub EN 30042.

Materiały

Materiały podstawowe

- spawalność materiału podstawowego,

- ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące warunków dostawy, łącznie z rodzajem dokumentu kontrolnego dla materiału,

- oznakowanie, magazynowanie i gospodarka materiałami podstawowymi,

- przenoszenie oznaczeń na elementy cięte.

Materiały dodatkowe

- przydatność,

- warunki dostawy,

- ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące warunków dostawy, łącznie z rodzajem dokumentu kontrolnego dla materiału,

- oznakowanie, magazynowanie i gospodarka materiałami dodatkowymi.

Poddostawcy

- przydatność poddostawców.

Planowanie procesu produkcyjnego

- przydatność Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS)
i protokółów uznania technologii spawania (WPAR),

- dokumenty wykonawcze,

- przyrządy mocujące i oprzyrządowanie spawalnicze,

- przydatność i ważność Świadectw Egzaminu Spawacza,

- kolejność spawania i kolejność montażu podzespołów,

- wymagania dotyczące kontroli spoin podczas procesu wytwarzania,

- wymagania dotyczące kontroli spoin,

- warunki otoczenia,

- warunki bhp podczas spawania

Urządzenia

- przydatność urządzeń spawalniczych i pomocniczych,

- gotowość, oznaczenie i gospodarka urządzeniami i środkami pomocniczymi,

- warunki BHP.

Operacje spawalnicze

Czynności przygotowawcze

- możliwość stosowania dokumentów wykonawczych,

- przygotowanie rowków spoin, składanie i czyszczenie,

- przygotowanie do prowadzenia kontroli podczas spawania,

- przydatność stanowisk spawalniczych wraz z ich otoczeniem.

Spawanie

- zatrudnienie spawaczy zgodnie z ich uprawnieniami,

- kontrola funkcji urządzeń spawalniczych i oprzyrządowania,

- kontrola materiałów dodatkowych i pomocniczych,

- kontrola wykonania spoin sczepnych,

- kontrola parametrów spawania,

- zastosowanie ewentualnych badań pośrednich,

- kontrola temperatury podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej,

- kontrola kolejności spawania,

- obróbka końcowa (pasywacja, szlifowanie, usuwanie odprysków).

Kontrola

Oględziny zewnętrzne

- sprawdzenie zgodności wykonania wszystkich spoin z dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie wymiarów spoin,

- sprawdzenie kształtu, wymiarów i tolerancji wykonania spawanych elementów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie zewnętrznego wymiaru spoin.

Badania niszczące i nieniszczące

- ocena wyników badań niszczących (Re, Rm, próba zginania, próby udarności),

- ocena próby łamania,

- ocena zgładów makro i mikroskopowych oraz pomiary twardości,

- ocena wyników badań nieniszczących,

- ocena wyników specjalnych badań,

Odbiór spoin

- ocena wyników badań i kontroli,

- ustalenie rodzaju wad lub niezgodności i naprawa wadliwych złączy,

- ponowna ocena naprawionych złączy,

- środki zapobiegające powstaniu wad w przyszłości.

Dokumentacja

- zestawienie i przechowanie niezbędnej dokumentacji – świadectw, certyfikatów, instrukcji, protokołów badań dla końcowego sprawozdania.