Zadania i zakres odpowiedzialności personelu spawalniczego o

 pełnych wiadomościach technicznych  wg PN EN719.

 

 

 

         
 

Sprawdzenie kontraktu

-     zdolność wytwórcy do spawania i operacji pokrewnych

     
 

Sprawdzenie konstrukcji

-     wymagane normy spawalnicze,

-     położenie spoin i ich obciążenie,

-     dostęp do wykonania spoin i ich kontroli,

-     szczegółowe zadania poszczególnych złączy spawanych,

-     wymagania jakościowe i poziomy jakości spoin wg EN 25817 lub EN 30042.

     

   

 

Materiały

     
 
 

Materiały podstawowe

-     spawalność materiału podstawowego,

-     ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące warunków dostawy, łącznie z rodzajem dokumentu kontrolnego dla materiału,

-     oznakowanie, magazynowanie i gospodarka materiałami podstawowymi,

-     przenoszenie oznaczeń na elementy cięte.

     
 

Materiały dodatkowe

-     przydatność,

-     warunki dostawy,

-     ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące warunków dostawy, łącznie z rodzajem dokumentu kontrolnego dla materiału,

-     oznakowanie, magazynowanie i gospodarka materiałami dodatkowymi.

     
 

Poddostawcy

-     przydatność poddostawców.

     
 

Planowanie procesu produkcyjnego

-     przydatność Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS)
i protokółów uznania technologii spawania (WPAR),

-     dokumenty wykonawcze,

-     przyrządy mocujące i oprzyrządowanie spawalnicze,

-     przydatność i ważność Świadectw Egzaminu Spawacza,

-     kolejność spawania i kolejność montażu podzespołów,

-     wymagania dotyczące kontroli spoin podczas procesu wytwarzania,

-     wymagania dotyczące kontroli spoin,

-     warunki otoczenia,

-     warunki bhp podczas spawania

     
 

Urządzenia

-     przydatność urządzeń spawalniczych i pomocniczych,

-     gotowość, oznaczenie i gospodarka urządzeniami i środkami pomocniczymi,

-     warunki BHP.

     
 

Operacje spawalnicze

     
 

Czynności przygotowawcze

-     możliwość stosowania dokumentów wykonawczych,

-     przygotowanie rowków spoin, składanie i czyszczenie,

-     przygotowanie do prowadzenia kontroli podczas spawania,

-     przydatność stanowisk spawalniczych wraz z ich otoczeniem.

 

 

 

 

Spawanie

-     zatrudnienie spawaczy zgodnie z ich uprawnieniami,

-     kontrola funkcji urządzeń spawalniczych i oprzyrządowania,

-     kontrola materiałów dodatkowych i pomocniczych,

-     kontrola wykonania spoin sczepnych,

-     kontrola parametrów spawania,

-     zastosowanie ewentualnych badań pośrednich,

-     kontrola temperatury podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej,

-     kontrola kolejności spawania,

-     obróbka końcowa (pasywacja, szlifowanie, usuwanie odprysków).

     
 

Kontrola

     
 

Oględziny zewnętrzne

-     sprawdzenie zgodności wykonania wszystkich spoin z dokumentacją techniczną,

-     sprawdzenie wymiarów spoin,

-     sprawdzenie kształtu, wymiarów i tolerancji wykonania spawanych elementów konstrukcyjnych,

-     sprawdzenie zewnętrznego wymiaru spoin.

     
 

Badania niszczące i nieniszczące

-     ocena wyników badań niszczących (Re, Rm, próba zginania, próby udarności),

-     ocena próby łamania,

-     ocena zgładów makro i mikroskopowych oraz pomiary twardości,

-     ocena wyników badań nieniszczących,

-     ocena wyników specjalnych badań,

     
 

Odbiór spoin

-     ocena wyników badań i kontroli,

-     ustalenie rodzaju wad lub niezgodności i naprawa wadliwych złączy,

-     ponowna ocena naprawionych złączy,

-     środki zapobiegające powstaniu wad w przyszłości.

     

 

Dokumentacja

-     zestawienie i przechowanie niezbędnej dokumentacji – świadectw, certyfikatów, instrukcji, protokołów badań dla końcowego sprawozdania.